لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

یادداشت سخنگوی شورای شهرستان تبریز و عضو شورای اسلامی سردرود به مناسبت هفته بهزیستی

یادداشت شورای شهر سردرود

 هفته بهزیستی؛ پیش به سوی عدالت اجتماعی 

📂 تاسیس و راه اندازی سازمان بهزیستی در کشور، یکی از مهم ترین و کلیدی ترین اقدامات و دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی در خدمات رسانی و تحت پوشش قرار دادن آن بخش از جامعه به شمار می رود که به دلایل متعدد، محروم از خدمات مشابه و هم سطح با دیگر قشرهای جامعه هستند.

این درحالی است که به نظر می رسد در چهل سالگی این نهاد ارزشی و خدمات رسانی عمومی، که منبعث از تعالیم و ارزش های ایرانی، اسلامی بوده و فلسفه وجودی آن، در برگیرنده اصل صیانت و حمایت از قشرهای محروم و تحت محدودیت های خاص می باشد، امروز و در بلوغ مدیریتی و سازمانی خود، نیازمند توجه بیش از پیش به توسعه خدمات در درجه نخست و اعمال و رعایت اصل عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه خدمات حمایتی در درجه دوم می باشد.

📂 سازمان بهزیستی كشور، که در سال ۱۳۵۹ و در راستای تحقق مفاد اصول ۳، ٢١ و ٢۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف تحقق عدالت اجتماعی تشكیل شده، در واقع سازمانی فرهنگی، اجتماعی و امدادی است که به منظور گسترش رحمت الهی در جامعه و حفظ ارزش ها و کرامات والای انسانی، مجموعه خدماتی را ارائه می دهد. 

کمک به قشرهای محروم و انسان هایی که بنا به دلایل محیطی، اجتماعی، اقتصادی و ارثی و نیز داشتن مشکلات جسمی، روانی، عاطفی، گرفتار مشکلات و دچار عدم تعادل شده اند، هدف و غایت اصلی تاسیس این نهاد خدماتی و عمومی است.

در این میان و با توجه به گستردگی آسیب ها و مشکلات متعددی همچون، کودکان کار، کودکان بد و بی سرپرست، زنان خودسرپرست، معلولین ذهنی و حرکتی و در کنار این ها، نیاز اساسی و جدی این گروه ها به خدمات مشاوره ای، بازتوامی، توانمندسازی، فرهنگی، آموزشی و حمایتی، لازم است تا دولت محترم و مجلس، ضمن ارزیابی و بررسی های کارشناسانه تر و تجلیل چالش ها و مشکلات پیش روی جامعه هدف این سازمان، نسبت به تصویب و اجرای طرح ها و برنامه های موثر تر و ارایه خدمات هدفمند اجتماعی گام های بلندی بردارند.