لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 05 خرداد 1400

لزوم معرفی ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه گردشگری شهری

یادداشت شورای شهر سردرود

تبریز از جمله شهرهای تاریخی و ریشه دار ایران اسلامی به شمار می رود که به جهت برخوداری و بهره مندی از ظرفیت ها و عناصر متعدد و متنوع تاریخی و فرهنگی، قابلیت تبدیل شدن به قطب گردشگری شهری و بین المللی را دارد.

این ظرفیت ها و عناصر تاریخی و فرهنگی، هر یک به نوعی می توانند به مقصد و هدف گردشگری در تمامی حوزه ها و بخش ها تبدیل شوند.

این در حالی است که علی رغم تلاش ها و برنامه ریزی های عمدتا موقتی و جزیره ای طی سال های اخیر، این ظرفیت ها آنگونه که باید و شاید به عناصر هدف در حوزه گردشگری تبدیل نشده اند؛ از این رو وظیفه مدیریت شهری اعم از شورا و شهرداری، برنامه ریزی و سیاست گذاری هدفمند در راستای تقویت، توانمندسازی و معرفی این ظرفیت ها برای تبدیل شدن به محل رجوع گردشگران است.

این هدف و آرمان در صورت تحقق و عملیاتی شدن، علاوه بر نتایج و دستاوردهای معنوی و ارتقاء جایگاه گردشگری و توریستی تبریز، زمینه ساز تولید و توزیع ثروت و رونق بخشی به اقتصاد شهری شده و در کنار خود، به ایجاد اشتغال پایدار نیز کمک خواهد کرد.

تبریز این قابلیت و ظرفیت را دارد که با برنامه ریزی های اصولی و هوشمندانه، مجددا به قطب و شهر هدف گردشگری ایران و جهان تبدیل شود.