لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 08 آذر 1399

طرح جامع حفظ ، احیاء و نگهداری از بافت های تاریخی یا توجه نقطه ای به مشکلات؟!

یادداشت شورای شهر سردرود

اصلاح و ساماندهی بافت مرکزی و فرهنگی من جمله خیابان جمهوری تبریز دیرزمانی است که در مباحث و برنامه‌های توسعه شهری قرار گرفته اما همواره ناکام مانده است.

باید توجه داشت که بخشی نگری و نقطه زنی در احیاء هویت و بافت تاریخی ره بجایی نخواهد برد، چه بسا با تکرار اشتباهات گذشته محدودیت و مشکلات دیگری را سبب خواهد شد.

دیدگاه کلی و محله محور حفظ و نگهداری بافت ها برای پیشگیری از ادامه نابسامانی بصری و حرکتی موجود، شاید بتواند باعث نجات دارایی‌های تاریخی و فرهنگی شود ، لیکن صرف دیدگاه بارانداز دارایی ها قطعا ثمربخش نخواهد بود.

در این میان طرح جامع حفظ، احیا و نگهداری از بافت های تاریخی چه نقش و جایگاهی دارد؟

با این اوصاف طرح جامع حفظ ، احیا و نگهداری از بافت های تاریخی، تنها یک شوخی جدی محسوب می‌شود که گهگاهی به آن نگاه می کنیم باز راه خود را پیش می گیریم.