لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 27 اردیبهشت 1400

جایگاه قانونی شورای شهر نیازمند بازتعریف مجدد است

یادداشت شورای شهر سردرود

یقیناً در نظام شورایی، مشارکت در اداره امور کشور، خصوصاً رفع موانع در امور محلی، به نحو قابل توجهی افزایش مییابد و تصمیم‌گیری و نظارت بر عملکرد مناطق بالا رفته و حقوق شهروندان تضمین می‌گردد.

علاوه بر نقش تصمیم‌گیری و تصمیم سازی، شوراها در اداره شهرها، نقش ارشادی، نظارتی، وضع مقررات لازم، همکاری و هماهنگی با مسئولان و بازوی مدیریتی داشته و اعضای آن نیز توسط مردم انتخاب می‌گردند.

شوراهای شهر و روستا در نظام حقوقی ایران جایگاه منحصر به فردی دارند و در ابعاد مختلف با داشتن اختیارات قانون‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و... فعال بوده و نقش به سزایی در پیشبرد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه می توانند داشته باشند و از قیمومیت اداری در نظام اداری ایران به شمار می‌آیند.

متاسفانه و علی رغم تجربه 22 ساله نظام شورایی در اداره شهرها، این نهاد مدنی عمدتا و در سایه عدم اجرای کامل وظایف و جایگاه قانونی خود، بیشتر در قالب و به عنوان شورای شهرداری ایفای نقش کرده و از جایگاه قانونی خود به عنوان شورای شهر که در برگیرنده و ناظر بر همه وظایف و مسوولیت های شهری در حوزه خدمات رسانی باشد، دور مانده است.

در این میان ضرورت دارد، شوراهای شهر از طریق شورای عالی استان ها، مجلس، دولت و نهادهای بالادستی به سمت تحقق مدیریت واحد شهری با محوریت شوراهای اسلامی حرکت کرده و سنگ بنای تبدیل شدن واقعی و عملی این نهاد مدنی به مدیر و سیاست گذار اصلی شهر را ایجاد و محقق کنند.

بدون تردید استقرار و نهادینه شدن مدیریت واحد شهری در شهرها، بسیاری از مشکلات و موازی کاری های موجود در اداره شهرها را به حداقل خواهد رسانید تا از این طریق، شوراهای شهر به معنای واقعی و قانونی خود، شورای شهر باشند، نه شورای شهرداری ها.