لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 01 خرداد 1400

بازگشت به "مردم" برای اداره شهر و تحقق اصل مشارکت پذیری

یادداشت شورای شهر سردرود

مدیریت های شهری، از آن رو که "مردم"، محور و مخاطب اصلی طراحی ها و برنامه ریزی های شهری به شمار می روند، ناگزیر از رجوع و همراهی و همکاری متقابل و تعاملی با شهروندان هستند.

اعتمادسازی مجدد میان مردم و مدیران شهری در راستای برنامه ریزی و اداره شهر، مبتنی بر خواست و نظرات شهروندان، اصلی ترین و مهم ترین اولویت برای تحقق توسعه هوشمندانه و اصولی شهر به شمار می رود.

امروزه بیشتر صاحب نظران حوزه مدیریت شهری، تجربه مدیریت متمرکز شهر را شکست خورده دانسته و آن را بدون مشارکت شهروندان ناموفق ارزیابی می کنند؛ از این رو جلب مشارکت شهروندان به یکی از دغدغه های اصلی مدیریت های نوین شهری تبدیل شده است.

روند فزاینده شهر شینی و گسترش شهر گرایی و پیچده شدن نظام جامعه شهری از جمله عواملی هستند که ضرورت مشارکت شهروندان در مدیریت شهری را بیش از پیش کرده است؛ بنابرین بهره گیری از مشارکت مردمی و نقش آنان در فرآیند مدیریت شهری از جمله ضرورترین تغییراتی است که باید در نظام برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گیرد.