لوگو
لوگوی نام سال
تاریخ : 18 خرداد 1400

اعطای نشان "شهروند سبز"، گامی برای مشارکت پذیری شهروندان

یادداشت شورای شهر سردرود

بدون تردید تحقق اصل "مشارکت" شهروندان در برنامه ریزی و اداره شهر، بدون اتخاذ و پیش بینی سیاست ها و مکانیزم های حمایتی و تشویقی از سوی مدیریت شهری امکان پذیر نخواهد بود.

شهروندان به عنوان صاحبان و خدمات گیرندگان اصلی در شهر، جدای از بهره مندی و استفاده از خدمات و منابع زیرساختی و امکانات شهری، این حق را دارند تا در راستای بهبود و ارتقاء کیفیت و سطح زندگی شهرنشینی، مطالباتی از مدیران شهری داشته باشند، این درحالی است که همین شهروندان در صورت اعتماد و ارج گذاری از سوی مدیران اجرایی، ظرفیتی بالقوه برای تحقق اصل مشارکت مدنی به عنوان تعهد و وظیفه شهروندی به شمار می روند.

امروزه حوزه های خدماتی نظیر فضای سبز، حمل و نقل و ترافیک، جمع آوری و دفع بهداشتی زباله، زیباسازی شهری، نگهداری از ابنیه و امکانات شهری، فعالیت تشکل های مردم نهاد در قالب فعالیت های زیست محیطی و ده ها حوزه و مسوولیت مدنی دیگر از جمله بسترها و موقعیت هایی به شمار می روند که به راحتی قابلیت تبدیل شدن به بستر مشارکت پذیری شهروندان را دارا هستند.

در این میان مدیریت شهری می تواند با طراحی و اجرای طرح های ابتکاری، انگیزشی و تشویقی، نظیر اعطای نشان شهروند سبز به شهروندان، و برگزاری جشنواره های موضوعی و مرتبط در حوزه های مختلف خدماتی و اجرایی، زمینه ساز مشارکت پذیری و همراهی و همکاری موثر و مستقیم مردم در اجرای برنامه های مدیریتی شده و در یک هم افزایی و همکاری هم سو، بسیاری از مشکلات موجود را در بستر همین مشارکت مرتفع سازد.